Podzimní zkoušky- Lovecká upotřebitelnost

24.09.2012 12:00

 

PODZIMNÍ ZKOUŠKY – PZ

    Splněním limitních disciplin nebo PZ v kterékoliv ceně kvalifikuje ohaře jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře.

    Těchto zkoušek se mohou zúčastnit všichni ohaři bez ohledu na dříve vykonané zkoušky

 

Discipliny:

 

SPOLEČNÝ HON (Limitní disciplina)

Časový limit: 15 - 30 minut (platí i pro limitní disciplinu)

    Tato disciplína se zkouší jako první při polních disciplínách a psi mají při ní ukázat, že jsou platnými pomocníky při lovu drobné zvěře na společných honech. Vytvoří se skupina 2 - 4 psů, kteří nastoupí na vzdálenost nejméně 50 kroků jeden od druhého. Mezi vůdce se rozestaví rozhodčí. Zkouší se podle možnosti ve vyšším porostu, za stejných podmínek pro celou skupinu. Na PZ může vést vůdce psa na řemeni, volně u nohy nebo vypustit hledat na krátko před sebou. Všichni vůdci jsou povinni střílet na zvěř, která vyletí nebo vyběhne, ať ji volně hledající pes vystaví nebo ne. Když vystaví pes zvěř při společném honu, rozhodčí to musí vzít v úvahu, rovněž jako ostatní výkony psa, např. postupování, klid před zvěří apod. Pes, který pracuje volně, musí hledat zvěř jen v prostoru před svým vůdcem, maximálně po sousedního vůdce. Příliš daleké hledání a zabíhání před sousední vůdce se považuje za chybu.

    Každý vůdce by měl střelit alespoň jeden kus (druh) zvěře, druhý se pohodí psovi po skončení disciplíny, aby pes prokázal, že přináší čerstvě střelenou zvěř. Je-li v daných podmínkách méně zvěře, musí se střelit alespoň jeden kus (druh) zvěře v každé skupině. Ihned po jeho ulovení jej rozhodčí pohodí všem zkoušeným psům ve skupině a vyzkouší přinášení teplé, čerstvě střelené zvěře. Pes, který pracuje volně před svým vůdcem, má jím střelenou zvěř přinést a odevzdat. Psa vedeného na řemeni musí vůdce před dohledáváním vypustit. Pes musí zvěř dohledat a přinést vůdci.

    Na rozkaz rozhodčího musí pes dohledat a přinést zvěř střelenou kterýmkoliv účastníkem společného honu. Rozhodčí musí zabezpečit, aby postupně byli vyzkoušení všichni psi.

    Psy vedené na řemeni je možno hodnotit za jejich nejlepší výkon nejvýše známkou 2, volně vedeného při noze nejvýše známkou 3.

Psy pracující volně před vůdcem, kteří ruší práci ostatních psů, nebo jinak narušují průběh společného honu, musí jejich vůdci na příkaz rozhodčího uvázat na řemen a dále jsou hodnoceni jako psi vedení na řemeni s přihlédnutím na chyby, kterých se již dopustili. Agresivní jedinci, kteří nenechají ostatní psy přinášet zvěř a napadají je, mohou být hodnoceni až známkou 0 a na zkouškách neobstojí.

    Na VZ musí všichni psi pracovat volně před vůdci. Uvázání na řemen nařizuje jen rozhodčí a to tehdy, narušují-li někteří psi průběh honu. Potom však mohou obdržet nejvýše známku 1. Tiché usměrňování vůdcem se nepovažuje za chybu.

    Při společném honu přikáže rozhodčí vůdcům, aby každý alespoň čtyřikrát vystřelil, a to i tehdy, není-li tam zvěř.

 

Popis limitní discipliny:

    v dikci zákona by v této disciplině měl pes prokázat schopnost vyhledat drobnou zvěř. Za tímto účelem ponechá vůdce psa prohledávat přidělený terén.

Hlavním hlediskem  při hodnocení je snaha psa přidělený terén prohledat. Vyžaduje se určitý stupeň ovladatelnosti psa. Je nepřípustné, aby se pes po celou dobu discipliny vzdálil z vlivu vůdce. Alespoň polovinu časového limitu pro disciplinu „společný hon“ musí pes pracovat na volno, pak může být buď na pokyn rozhodčího nebo dle uvážení vůdce uvázán na vodítko nebo jít volně u nohy. Důvodem k nesplnění discipliny je vzdálení se z vlivu vůdce na více jak 10 minut, agresivita vůči jiným účastníkům společného honu, bázlivost psa při výstřelu nebo pro přítomnost osob, psů a to tak, že využití takového jedince je neslučitelné s jeho použitím v praxi. Vůdce psa nebo přidělený střelec je povinen během společného honu alespoň 4x vystřelit (buď na pokyn rozhodčího nebo dle vlastního uvážení). Při střelení drobné zvěře vůdcem (přiděleným střelcem) je pes povinen tuto vůdci donést a to za podmínek, které stanovuje disciplina přinášení zvěře. Splnění této limitní discipliny se hodnotí obstál nebo neobstál.

 

 

 

 

 

Předmět

 

Nejnižší známka pro cenu

Koeficient

Maximální

počet bodů

Poznámka

I.

II.

III.

 1. Společný hon

2

1

1

5

20

Obstál

Neobstál

 2. Hledání - systém

3

3

2

4

16

 

                   - rychlost

3

2

2

2

8

 

                   - vytrvalost

3

3

2

3

12

 

 3. Vystavování

3

3

2

8

32

 

 4. Postupování

2

1

1

5

20

 

 5. Nos

3

3

2

10

40

 

 6. Klid před zvěří pernatou

2

1

1

3

12

 

 7. Klid před zvěří srstnatou

2

1

1

3

12

 

 8. Chování po výstřelu

2

1

1

3

12

 

 9. Dohledávka střelené a   

     pohozené zvěře pernaté a 

     srstnaté

 

3

 

2

 

1

 

5

 

20

Obstál

Neobstál

10. Přinášení vlečené pernaté a

      srstnaté zvěře na dálku v poli

 

2

 

1

 

1

 

5

 

20

Obstál

Neobstál

11. Přinášení pernaté zvěře

2

1

1

4

16

Obstál

Neobstál

12. Přinášení srstnaté zvěře

2

1

1

4

16

Obstál

Neobstál

13. Vodění na řemeni

3

2

1

2

8

 

14. Přinášení kachny z hluboké vody

2

1

1

4

16

Obstál

Neobstál

15. Poslušnost

3

2

2

5

20

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

240

180

120

 

 

 

Maximální počet bodů

 

 

 

 

300

Lovecká upotřebitelnost

 Obstál

 Neobstál