Speciální vodní práce

24.09.2012 14:06

SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY Z VODNÍ PRÁCE – SZVP

    Splnění limitních disciplin nebo zkoušek SZVP v kterékoliv ceně kvalifikuje psy jako lovecky upotřebitelné pro dohledání a přinášení drobné zvěře.

   Na těchto zkouškách posuzují rozhodčí s kvalifikací pro VZ nebo SZVP.

(poznámka : na zkouškách SZVP se v disciplině dohledávka pohozené kachny z rákosí hodnotí přinášení jako součást discipliny).

Speciální zkoušky z vodní práce ohařů

1.OCHOTA K PRÁCI V HLUBOKÉ VODĚ

Časový limit: 2 minuty

Pes musí být vypuštěn volně, asi 2 metry od hladiny a musí prokázat, že se nebojí vody, že umí dobře plavat a že jde ochotně do vzdálenosti 10 – 15 m do vody. V hluboké vodě musí hledat 2 minuty, musí být ve vodě ovladatelný a na pokyn vůdce měnit směr hledání.

Známku 4 dostane pes, který pracuje bezchybně, ve vodě pracuje samostatně, je lehce ovladatelný, hledá daleko, dobře plave, do vody jde ochotně na první povel.

Známku 3 dostane pes, který jde do vody po kratším povzbuzování, další práci však koná bezchybně, nebo ohař, který hladinu sice prohledává daleko, ale je špatně ovladatelný.

Známku 2 dostane pes, který jde do vody až po několika povelech, hladinu prohledává krátce, ve vodě je však dobře ovladatelný.

Známku 1 dostane pes, který do stanoveného limitu (2 minut) do vody jde, chvíli hladinu prohledává, ale příliš brzy se vrací.

 

2.PŘINÁŠENÍ KACHNY Z HLUBOKÉ VODY (limitní disciplina) časový limit: 5 minuty.

Časový limit: 5 minut

     Kachnu zásadně vhazuje do vody rozhodčí, a to do vzdálenosti asi 10 - 15 metrů od břehu, aby měl pes možnost dokázat, že umí plavat a přinášet kachnu z hluboké vody. Vůdce psa nebo určený pomocník současně při vhození kachny do vody rozhodčím vystřelí do vzduchu brokovnicí a to tak, aby situace co nejvíce napodobovala praktický lov. Pes musí být před započetím discipliny na volno (stojí, sedí nebo leží u vůdce) a pro vhozenou kachnu může jít i bez povelu (vidí-li pes po výstřelu zvěř padat může ji bez povelu přinést a nepovažuje se to za chybu – ustanovení „přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky).   Pes se vypouští ze břehu, asi 2 metry od hladiny. Kachnu musí pes správně odevzdat. Tichý povel k usednutí, případně úkrok nesnižuje známku pouze na PZ.

Známku 4 dostane pes, který přinese kachnu z hluboké vody na jeden povel (nebo bez povelu). Každý další povel k přinášení, uchopení, odevzdání snižuje známku vždy o jeden stupeň. Uchopení kachny za letku, krk apod. není chyba.

Známku 3 dostane pes, který přinese kachnu z hluboké vody na jeden povel (nebo bez povelu), na břehu jí pustí (zvedne od kachny hlavu, otřepe se), ale bez povelu ji znovu uchopí a odevzdá, nebo pes, kterému musel dát vůdce dva povely, pes však jinak pracuje bezchybně, anebo pes, kterému dal vůdce jeden povel, ale při plavání hrabe, kachnu správně přinese a odevzdá, a také ohař, který pracuje bezchybně, při odevzdání si nesedne a nechce kachnu pustit, dále pes který kachnu bezchybně vynese usedne a kachnu pustí mimo vliv svého vůdce.

Známku 2 dostane pes, který pracoval správně, při odevzdání si však nesedne a kachnu pustí, anebo pes, který pracoval správně na první povel, na břehu však kachnu pustí a uchopí ji znovu až na další povel.

Známku 1 dostane pes, který po delším povzbuzování vynese kachnu alespoň na břeh ještě do stanoveného limitu 5 minut.

 

Popis limitní discipliny:

     Úkolem této discipliny je prokázat schopnost psa, že jde do vody a vynese střelenou kachnu na břeh. Disciplina se má zkoušet v přírodních vodních nádržích, jsou nevhodné vodní nádrže s příkrým nebo kolmým břehem. Kachnu do vody vhazuje rozhodčí a při vhození pomocník nebo vůdce vystřelí do vzduchu z brokové zbraně. Pes musí být před započetím discipliny na volno (sedí nebo leží u vůdce) a pro vhozenou kachnu může jít i bez povelu. Pes má kachnu do 5 minut vynést na břeh a je vůdci dovolena veškerá podpora psa. Podstatné je aby pes do 5 minut donesl nejméně na 3 kroky k vůdci.

     Neobstojí psi, kteří prokazatelně zvěř načínají, hrobaří nebo příliš tvrdým skusem poškozují.

 

3.NAHÁNĚNÍ A DOHLEDÁVKA STŘELENÉ, NEBO POSTŘELENÉ KACHNY V RÁKOSÍ

Časový limit: 15 minut

NAHÁNĚNÍ V RÁKOSÍ (limitní disciplina) – časový limit 10-15 minut

    Zkouší se na vodních plochách, kde je dostatek rákosí nebo jiného vhodného porostu v šířce nejméně 5 m.

    Pes musí rákosí systematicky prohledávat v určeném prostoru, snažit se zvěř vyhledat, vypíchnout a umožnit vůdci její ulovení. Tato disciplína musí být zkoušena v dobře zazvěřeném rákosovém porostu. Při klubových všestranných zkouškách a MKP se zadáním titulu CACIT musí pes přijít do styku se živou kachnou a prokázat práci na živé kachně. Ohař, který práci na živé kachně neprokáže, nemůže získat titul CACIT a Res.CACIT. U této disciplíny se v tabulce uvede „Pracoval na živé kachně“. Pokud práci na živé kachně neprokáže  může mu být udělen pouze titul CACT a Res.CACT.

Známkou 4 se hodnotí pes, který systematicky a samostatně prohledává určený úsek v rákosí a snaží se najít kachnu skrytou v rákosí. Nepovažuje se za chybu, když pes opustí rákosí, ale sám se bez povelu vrátí. Vůdce může psa usměrňovat tichými povely.

Známkou 3 se hodnotí pes, který vybíhá z rákosí častěji, vůdce ho povely častěji usměrňuje, ale jinak určený prostor prohledává dobře.

Známkou 2 se hodnotí pes, který prohledává rákosí nesystematicky, často se vrací k břehu, vůdce ho musí často povzbuzovat.

Známkou 1 se hodnotí pes, který prohledává jen okraj rákosí, nejde dostatečně daleko, pracuje nesystematicky, neochotně.

    Vypuštěný pes prohledává rákosí 5 minut. Když do té doby nepřijde na zvěř, práce se ukončí a je hodnocen za nahánění v rákosí dle podaného výkonu.

Vypíchne-li zkoušený pes kachnu z rákosí, je vůdce povinen na ní vystřelit.

    Dohledá-li pes střelenou nebo postřelenou kachnu v rákosí a donese ji k vůdci, hodnotí se podle podaného výkonu. Způsob klasifikace je stejný, jako u samostatné disciplíny „Dohledávka pohozené kachny v rákosí“.

    Pes, který při dohledávce kachnu zapírá, je z dalšího zkoušení vyloučen.

    Způsob přinášení a odevzdání zvěře se zapisuje poznámkou do předmětu „Přinášení pernaté zvěře“.

Způsob klasifikace:

     „Nahánění v rákosí“ se hodnotí samostatně výše uvedeným způsobem. Všichni psi, tudíž i ti, kteří při nahánění v rákosí dohledali střelenou nebo postřelenou kachnu, musí i přes to absolvovat samostatnou disciplínu “Dohledávka pohozené kachny v rákosí“. Proto se dosažené výsledky k předmětu dohledávka střelené nebo postřelené kachny v rákosí zkoušené při nahánění v rákosí zapisují do soudcovské tabulky poznámkou. Vypočtený průměr pak tvoří výslednou známku z disciplíny „Dohledávka pohozené kachny v rákosí“.

    V případě, kdy rozhodčí pro nepřehlednost terénu nemůže sledovat celou práci psa v rákosí, je pořadatel povinen zřídit v blízkosti rákosového porostu posedy. Pokud je pes prokazatelně v kontaktu s živou kachnou při pokynu k ukončení disciplíny, musí se vrátit do limitu 15 minut.

Popis limitní discipliny:

    v podmínkách, kde se loví vodní pernatá zvěř, musí pes prokázat schopnost prohledání a případného vyhnání vodní pernaté zvěře z rákosí. Přidělený terén má pes prohledávat s nasazením a vůdce po celou zkušební dobu může psa pobízet. Nebere se zřetel na počet opuštění krytiny, ale posuzuje se schopnost psa přidělený terén prohledat. Vůdce nebo přidělený střelec může vodní pernatou, pokud jí pes vyžene, lovit, ale za podmínek dodržení zásad bezpečnosti při střelbě. Pokud je vodní pernatá zvěř střelena, musí ji pes do 15 minut dohledat. Pokud jí zkoušený pes nedohledá do 15 minut, je na tuto práci nasazen kontrolní pes a to je další pes v pořadí a pokud takový není, použije rozhodčí předcházejícího psa. Dohledá – li kontrolní pes střelenou zvěř do 5ti  minut, je zkoušený pes hodnocen známkou neobstál. Pokud kontrolní pes zvěř nedohledá, považuje se tato zvěř za nedohledatelnou. Pokud pes dohledá střelenou kachnu nosem, nikoliv zrakem, již nemusí absolvovat disciplinu dohledávka pohozené kachny. Pes musí vodní pernatou donést k vůdci nejméně na 3 kroky a je-li vodní pernatá poraněná, musí se jí vůdce pomocí psa zmocnit, aby mohl ukončit její utrpení.

     Ponechá - li pes poraněnou nebo postřelenou zvěř uniknout, je z této discipliny hodnocen neobstál.   

    Neobstojí i psi, kteří prokazatelně zvěř načínají, hrobaří nebo příliš tvrdým skusem poškozují.

 

 

4.DOHLEDÁVKA  POHOZENÉ KACHNY V RÁKOSÍ (limitní disciplina)

Časový limit: 10 minut

    Účelem této disciplíny je praktické dohledání střelené nebo postřelené kachny v rákosí. Rozhodčí vhodí do vzdálenosti asi 5 – 10 m od břehu do rákosí střelenou kachnu. Vůdce ani pes ji nesmí vidět. Rozhodčí potom zavede vůdce se psem asi 50 kroků od pohozené kachny. Pes musí přinést z rákosí tu kachnu, která tam byla rozhodčím odhozena. Přinese–li jinou, vypustí ho vůdce znovu dohledávat původně pohozenou kachnu, přičemž čas se počítá od tohoto druhého vypuštění. Předcházející přinesení se nebere v úvahu.

    Pokud je pes prokazatelně v kontaktu s živou kachnou zastaví rozhodčí čas, a po opakovaném nasazení se pokračuje ve sledování časového limitu.

Známkou 4 se hodnotí pes, který dohledá kachnu do 7 minut a správně odevzdá  (na SZVP)

Známkou 3 se hodnotí pes, který dohledá kachnu do 8 minut a správně odevzdá (na SZVP)

Známkou 2 se hodnotí pes, který dohledá kachnu do 9 minut a správně odevzdá (na SZVP)

Známkou 1 se hodnotí pes, který dohledá kachnu do 10 minut a správně odevzdá (na SZVP)

    Způsob přinášení a odevzdání zvěře se zapisuje poznámkou do předmětu „Přinášení pernaté zvěře“ a hodnotí se samostatně. Pouze na SZVP je přinášení součástí discipliny.

 

Popis limitní discipliny:

     Nemá – li pes možnost dohledat střelenou vodní pernatou, pak se mu 5-10 m  do rákosí pohodí střelená kachna a to tak, aby to vůdce ani pes neviděl. Pes se vypouští asi 50 kroků pod větrem a vůdce může se psem postupovat, ale ne na vzdálenost bližší než 15 kroků ke zvěři. Po celou zkušební dobu může vůdce psa povzbuzovat a dávat psovi libovolné povely. Podmínkou uspění v této disciplině je, že pes musí vůdci na vzdálenost alespoň 3 kroků zvěř donést. V případě, že pes kachnu nedohledá,  je zkoušený pes hodnocen známkou neuspěl.  Kontrolní pes se při této disciplíně nepoužívá. 

    Neobstojí i psi, kteří prokazatelně zvěř načínají, hrobaří nebo příliš tvrdým skusem poškozují.

 

5.CHOVÁNÍ NA STANOVIŠTI U VODY

Časový limit: 10 minut

    Tato disciplína se zkouší jen na speciálních zkouškách z vodní práce (SZVP).

    Pes musí být na stanovišti při vodní práci úplně klidný. Vůdce může mít psa volně odloženého nebo na vodítku. Pes odložený na vodítku dostane vždy o jeden stupeň nižší známku.

    Pes, který je na stanovišti neklidný, kňučí, je nervózní, uteče z místa odložení nebo vyběhne za zdravou zvěří, je hodnocen jedině známkou 0.

    Postupuje se tak, že se vůdci rozestaví asi 20 kroků jeden vedle druhého, jako při obstavené leči. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, nesmí být v blízkosti tohoto prostoru. Disciplina se zkouší asi 10 minut, každý vůdce asi po 2 minutách loveckým způsobem vystřelí, zvěř se však nestřílí.

 

 

 

 

 

Předmět

Nejnižší známka pro

cenu

Koeficient

Maximální

počet bodů

Poznámka

I.

II.

III.

 

 1. Ochota k práci v hluboké vodě

2

1

1

4

16

 

 2. Přinášení kachny z hluboké vody

2

1

1

4

16

Obstál

Neobstál

 3. Nahánění a  dohledávka střelené,

     nebo postřelené kachny v rákosí

2

1

1

5

20

Obstál

Neobstál

 4. Dohledávka pohozené kachny v rákosí

2

1

1

5

20

Obstál

Neobstál

 5. Chování na stanovišti

2

1

1

2

8

 

 6. Poslušnost

2

1

1

5

20

 

 Nejnižší počet bodů pro cenu

80

60

40

 

 

 

 Maximální počet bodů

 

 

 

 

100

 

Lovecká upotřebitelnost

 Obstál

 Neobstál